เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายจำรัส เสนาปักธงไชย
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
 
  ชื่อ + นายพิสิทธิ์  ธณเตชทัต
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
 
  ชื่อ + นางกุลยาดา  รอยประโคน
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
  ชื่อ + จ่าเอกศุภชัย  ติ่งหมาย
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
  ชื่อ + นางสมคิด สายแวว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
 
  ชื่อ + นายธินพัฒน์  หาญชนะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
  ชื่อ + นายยุทธชัย  วัชระเงิน
  ตำแหน่ง + ผอ.กองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
  ชื่อ + จ่าเอกศิริพงศ์  วงศ์จำปา
  ตำแหน่ง + ผอ.กองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ + nongtad2558@gmail.com
  ชื่อ + นางสาวสุภาพร  แมนประโคน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเกษตร
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com
  ชื่อ + นางกาญจนา  แจทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขฯ
  โทรศัพท์ +  0 4466 6111
  อีเมล์ +  nongtad2558@gmail.com