วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต) เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลหนองตาด ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์๋ หมายเลขที่เบียน กค 2482 บุรีรัมย์ฺ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อชุดหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน ) ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 1 ชั้น) ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง