วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ของงานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ของกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานติดต่อราชการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบปรัชะมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ผ้าจับประดับ ) ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบ ประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
เหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข บว-4028 บุรีรัมย์ ของกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
17  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง