วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อยางรถยนต์กู้ชีพ ๑๖๖๙ หมายเลขทะเบียน นข๓๒๕๘ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบัลลังก์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานและห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์และงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานจ้างรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยงานกิจการประปา ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด (ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง