วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร ถ. 189-001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในห้องปฏิบัติงาน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโคสด พาสเจอไรส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง