วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
เหมาบุคคลภายนอกเปิด/ปิด พร้อมบำรุงรักษาระบบน้ำประปา หมู่ที่ 7
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเปิด/ปิด พร้อมบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายบุคคลช่วยเหลืองานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ช่างเขียนแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างสถาบันอุดมศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง