วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เย็นของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการการจัดเก็บขยะอันตรายในตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายจราจรทางเข้าออกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 10 เครืื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง