วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าผ้าเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
เช่าเช่าอุปกรณ์การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง