วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ในพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านเวทีห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบพร้อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อผ้าประดับเวทีห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
กล่องพลาสติกใสแบบล้อเลื่อน
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติตำบลหนองตาดตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (ช่างเขียนแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง