วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-60-0037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด) และโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง