วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีตามแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีตามแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
วัสดุ
9  ก.ย. 2562
จ้างค่าสถานที่โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเช่าอุปกรณ์ในการฝึกโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างป้ายโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะสำหรับรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง