วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้และหญ้าแฝก ในโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โชฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างบุคคลภายนอกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง