วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
ซื้อสมุด/ปากกา/ปากกาเคมี ในการอบรม ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการวัยใสใส่ใจทำดีประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรม โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างจ้างยานพาหนะโครงการป้องกันและควบคุมโรคเดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง