วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-59-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - 3000 และ Ltax - Gis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - 3000 และ Ltax - Gis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแปลงที่ดินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax - 3000 และ Ltax -Gis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายบุคคล (ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง