วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ 1669 หมายเลขทะเบียน นข 3258 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
รถเทรลเลอร์ลากจูงสำหรับบรรทุกรถแม็คโคร
13  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายต้อนรับในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (พ.ศ.2562) ?บุรีรัมย์เกมส์? และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2562) ?รมย์บุรีเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายบุคคล(ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรตำบลหนองตาดสู่ความยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง