วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 9613 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการสร้างเครือข่ายตำบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สมุด ปากกา กระเป๋าเอกสาร ตามโครงการสร้างเครือข่ายตำบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง