วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? ของกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ALL-IN-ONE จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง