วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2567
จ้างป้ายโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายในโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ในโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร ๖๙๐๒ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง