วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 74 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่องและเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะประชุมสภา จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมยื ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566