วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองตาด หมู่ที่ 1,3,7,9,11,16,18,14,10 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
25  ส.ค. 2566
โครงการปรับปรุงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบัลลังก์ ตำบลหนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรััมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
25  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21บ้านสำโรงเหนือ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกเพ็ชร ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
22  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 บ้านบัลลังก์น้อย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
22  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
22  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านปีกฝาย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566