วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโคสด พาสเจอไรส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ภาคเรียนที่ 1/2566 ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566- 30 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ๑๖๖๙ หมายเลขทะเบียน นข ๓๒๕๘ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง