วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโคสด พาสเจอไรส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ( ภาคเรืยนที่ 1/2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบัลลังก์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.189-017 บ้านบัลลังก์-บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 6 - 14 ตำบลหนองตาด เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง