วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง จำนวน 42 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.189-017 บ้านบัลลังก์-บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 6 - 14 ตำบลหนองตาด เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยจดมิเตอร์ประปา หมู่ที่ 6,12 ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด (ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยจดมิเตอร์น้ำประปา หมู่ที่ 6,12 ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด (ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 1๒๕๖6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยงานธุรการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด (ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ช่วยจดมิเตอร์น้ำประปา หมู่ที่ 6,12 ของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด (ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง