วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ปีการศึกษาที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ 1๒๕๖6 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเกจ์หายใจและถ้วยน้ำพ่นละอองประจำรถยนต์กู้ชีพ 1669 หมายเลขทะเบียน นข 3258 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบัลลังก์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง