วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
เช่าขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บต 9613 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์,ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บต 9613 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง