วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาพร้อมขาตั้งป้ายโครงการ ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่และดูแลสถานที่ให้พร้อมเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล /เหรียญรางวัล/ขนมปี๊ป ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง