วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล /อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตาดเกมส์?ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตาดเกมส์?ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดนักกีฬา/อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ?หนองตาดเกมส์?ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโคสด พาสเจอไรส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมโคสด พาสเจอร์ไรส์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565 ( ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ) ของกองการศึกษา ฯเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง