วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บว-4028 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ภาคเรียนที่ 2/2565ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยงานด้านสาธารณูปโภค (ประจำเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ) เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยงานธุรการ (ประจำเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ) เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยงานกิจการประปา (ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยเปิด/ปิด ระบบน้ำประปา ม.7 ต.หนองตาด(ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยจดมิเตอร์ระบบน้ำประปา ม.7 ต.หนองตาด(ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยเปิด/ปิดระบบน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาด (ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง