วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บร 6902 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่้องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อรายงานขอซื้อขอจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง