วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย ( พร้อมขาตั้งเหล็ก ) ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ฯลฯ และติดสติกเกอร์ซีทรูงานภายใน ของกองคลัง ( พร้อมติดตั้ง ) ของกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์สาธิตในการแปรงฟันเด็ก ในโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตในการแปรงฟันเด็ก ในโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์สาธิตในการฝึกปฏิบัติ ในโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดป้ายตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง