วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 478-59-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ๑๖๖๙ หมายเลขทะเบียน นข ๓๒๕๘ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง