วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
เหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือนสิงหาคม 2565
26  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเช่าอุปกรณ์ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจในตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจในตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง