วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ให้ปลอดภัยเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาช่วยจดมิเตอร์ประปา หมู่ที่ 6,12 ตำบลหนองตาด ของงานกิจการประปาและพาณิชย์ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาช่วยจดมิเตอร์ประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาด ของงานกิจการประปาและพาณิชย์ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาช่วยเปิด/ปิด ระบบน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาด ของงานกิจการประปาและพาณิชย์ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาช่วยเปิด/ปิด ระบบน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาด ของงานกิจการประปาและพาณิชย์ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในตำแหน่งทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำสำนักงาน ห้องน้ำผู้พิการ ของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 (สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็กอนุบาล และปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 ( กองการศึกษา ฯ เทศบาลตำบลหนองตาด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์และงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565 ( สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง