วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ขุดตัก หมายเลขทะเบียน ตฒ 1805 บุรีรัมย์ ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถเเทรกเตอร์ขุดตัก ทะเบียน ตฒ 1805 บุรีรัมย์ ขแองสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง