วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์) ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
เหมาซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0009 ของสำนักปลัด ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการเเพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( FR) ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานของกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ของกองสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการงานป้องกันภัย ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างและปราเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำ ของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง