วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2567
จ้างขอนุมัติจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ) ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร ถ. 189-001
24  เม.ย. 2567
ซื้อของที่ระลึกตามโครงการหนองตาดตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการหนองตาดตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการหนองตาดตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างรถประชาสัมพันธ์ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-6436 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง