วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
ซื้อชุดหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ของอาคาร ในกองคลังของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด (เครื่องปรับอากาศ ) อประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาด ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรททุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-6817 บุรีรัมย์ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง