วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บร 6902 ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตรายในตำบลหนองตาด ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ) ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เก็บเอกสาร ) ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
6  ก.ค. 2564
สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ โครงการเเพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ( FR ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของงานป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง