วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเเรงงานพ่นยาสารเคมีกำจัดยุง ในหมู่บ้าน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของพื้นที่ตำบลหนองตาด ในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันไข้เลือดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
เหมารถเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ ในดครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์สาธิตในการฝึกปฏิบัติ ในโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ของงานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ของกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564