วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลเพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ 2564 ของกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ของกองสาธาณณสุข เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ( เทศกาลสงกรานต์ พศ. 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
เช่าสระว่ายน้ำฝึกปฏิบัติ ในโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์สาธิตในการฝึกปฏิบัติ ในโครงการเด็กปฐมวัย ว่ายน้ำเป็น โตไปไม่จมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง