วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วคอนกรีต ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ประจำปี พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์สาธารณะภายในตำบลหนองตาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสทฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 ถึง โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัฐประชา หมู่ที่ ๒๒ ถึง บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี เเละสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาด ประจปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการให้ความรู้ เฝ้าระวัง ในการป้องกัน และควบคุมโดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ เฝ้าระวังในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง