วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปี 2564
21  ธ.ค. 2563
น้ำดื่ม/น้ำแข็ง โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21  ธ.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ขนมปี๊บในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนามกีฬาพร้อมจัดสถานที่ในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ/ป้ายซุ้มประตูทางเข้าในโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง