วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึกตามโครงการและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการ (28 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง