เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th


 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลตำบลหนองตาด จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560 โดยลงพื้นที่บริการประชาชนในเขตตำบลหนองตาด ทั้ง 22 หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 22 -26 มิถุนายน 2560  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตาด