เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]8
2 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]30
3 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]19
4 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2566 ]14
5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]26
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ตำบลหนองตาด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]12
7 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ส.ค. 2565 ]106
8 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]105
9 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]112
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ [ 19 ก.ค. 2564 ]136
11 การมอบหมายหน้าที่ราชการของส่วนราชการภายในเทศบาล [ 4 มิ.ย. 2564 ]139
12 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 19 เม.ย. 2564 ]78
13 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]105
14 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร [ 17 ธ.ค. 2563 ]116
15 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ย. 2563 ]103
16 ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 1 ต.ค. 2563 ]80
17 ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 1 ต.ค. 2563 ]109
18 ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 [ 5 ส.ค. 2563 ]110
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 11 ก.พ. 2563 ]69
20 เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7