เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th


 


ตรวจรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน


เทศบาลตำบลหนองตาด ลงพื้นที่ตรวจรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จังหวัดสะอาด ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 1  ตำบลหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายณรงค์  ประพิณ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด นายพรเทพ  แสงดี  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด นายสากล ภู่ขันงิน ปลัดเทศบาล ,นายอุดร  สายรัตน์ ผู้ใหญบ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ และคณะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและคณะ