เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 28 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนองตาด โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งที่ 4) พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลตามประกาศสัดส่วนของเทศบาลตำบลหนองตาด

2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20
2022-07-20
2022-06-10
2022-03-18
2022-03-16
2022-02-10