เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
สมาชิกสภา เทศบาลตำบลหนองตาด

 
 นายสมศักดิ์ ว่องไวดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
 
   นายเสถียร ศาลาสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
 

   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองตาด

นายไพชยนต์ ตันติชัยวรนุช
 นายเพชรประพันธ์ ราชโยธา
นายบุญเกิด สุดาจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายไกรยศ เขียวรัมย์
นายพรชัย โพธิ์สาจัน
นายสังวรณ์  คะโลรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 

 
น.ส.ณัฐกมล ศิริพรรณาภิรัตน์
น.ส.วันเพ็ญ ขือรัมย์
นายศิรธันย์ ทับอุดมพลสิทธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   
  นายณัฐวุฒิ แสงดี  
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2