เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)

นางกุลยาดา  รอยประโคน

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด(บริหารท้องถิ่นระดับต้น)

จ่าเอกศุภชัย  ติ่งหมาย
นางสมคิด สายแวว
นายธินพัฒน์  หาญชนะ
หน.สำนักปลัด(อำนวยการระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนวยการระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง(อำนวยการระดับต้น)
นายยุทธชัย  วัชระเงิน
จ่าเอกศิริพงศ์  วงศ์จำปา
            
นางสาวสุภาพร  แมนประโคน
           
ผอ.กองการศึกษา(อำนวยการระดับต้น)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(อำนวยการระดับด้น)
 
หน.ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
(อำนวยการระดับต้น)
รักษาราชการแทน ผอ.กองการเกษตร
 

 

 
นางกาญจนา  แจทอง
 
 
 ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขฯ