เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิสิทธิ์ ธณเตชทัต
ปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด (บริหารท้องถิ่นระดับกลาง)(08 1579 5467)

นางกุลยาดา  รอยประโคน

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองตาด(บริหารท้องถิ่นระดับต้น)

จ่าเอกศุภชัย  ติ่งหมาย
นางสมคิด สายแวว
นายธินพัฒน์  หาญชนะ
หน.สำนักปลัด(อำนวยการระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง(อำนวยการระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง(อำนวยการระดับต้น)


นายยุทธชัย  วัชระเงิน
นางอุบลรัตน์  ศรีหาบุญทัน
     -     
ผอ.กองการศึกษา(อำนวยการระดับต้น)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(อำนวยการระดับด้น)
 
ผอ.กองการเกษตร
 

 

 
นางกาญจนา  แจทอง
 
 
 ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขฯ