เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองคลัง

นางสมคิด สายแวว
ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
นางสาวจันทร์รัตน์ ไกรยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

นายศุภชัย จำปาแดง

นางประทุม กระแสโสม

 นางกุลธิดา พันธ์ทุม  

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นายเฉลิมเกียรติ บำรุงอาจ
 นายอัษฎาวุธ ธานีวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 

 นายยุทธพล อำมาต

 
พนักงานจ้าง