เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
กองการศึกษา

นายยุทธชัย  วัชระเงิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
    นางสาวสาวิตรี   เยรัมย์
     นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการนางสาวขวัญเรือน  สอนศรี นางสาวน้ำฝน  ทองงาม

 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้าง
       
นางสาวพยงค์  คำศรี นางบัวทอง บุหงาในเมือง นางละออง  ทับอุดม นางวัชรี  ปิ่นแก้ว
ครู
ครู
ครู
ครู
       
นางนิชาภา  ติคำรัมย์ นางสมจิตร  ศรีทอง
ว่าง
นางเพียงพอ  ปราชิโก
ครู
ครู
ครู
ครู
     
นางสาวภัณฑิลา  โสดาวงศ์ นางสุพิน ศรีจันทร์โคตร  นางสรีรัตน์ เอกวุฒิวงศา นางสาวลักษมี  วรศักดิ์ชัยวุฒิ
ครู
ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
       
  นางสาวรสกร  ทองงาม      น.ส.สุมาลี เพียรทอง

         ผู้ดูแลเด็ก        ผู้ดูแลเด็ก