เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
 

 ประวัติของเทศบาลตำบลหนองตาด
        
                  เทศบาลตำบลหนองตาด  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  เมื่อวันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2539  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศ  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด  เป็นเทศบาลตำบลหนองตาด  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2555  
 

         ตำบลหนองตาด   เป็น  1  ใน  19   ตำบลของอำเภอเมืองบุรีรัมย์   ตั้งอยู่บ้านบัลลังก์น้อย  หมู่ที่  14  ตำบลหนองตาด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์   31000  โทรศัพท์. 044-666111  ห่างจากศาลากลางหลังใหม่จังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ   14   กิโลเมตร  

  ตำบลหนองตาด   มีพื้นที่ทั้งหมด  27,719  ไร่   หรือ  ประมาณ  44.53  ตารางกิโลเมตร  

 

          ลักษณะพื้นที่เทศบาลตำบลหนองตาด   เป็นที่ราบสูง  ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะแก่การทำนา  และมีพื้นที่สำหรับการปลูกป่าชุมชนประมาณ   2,500  ไร่ พื้นที่ว่างเปล่าของตำบลประมาณ  2,000  ไร่  เหมาะแก่การพัฒนาและลงทุนอุตสาหกรรม  แต่ละหมู่บ้านมีระยะห่างกันใช้เวลาเดินทาง ประมาณ  15  นาที 

-   ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  ตำบลพระครู            อำเภอเมืองบุรีรัมย์         จังหวัดบุรีรัมย์

-   ทิศใต้         ติดต่อกับ  ตำบลกระสัง           อำเภอเมืองบุรีรัมย์         จังหวัดบุรีรัมย์

-   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลชุมเห็ดและตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์

-   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ตำบลแสลงพัน         อำเภอลำปลายมาศ        จังหวัดบุรีรัมย์

 


 

       ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  11,561  คน  เป็นประชากรชาย  5,788  คน  ประชากรหญิง  5,773 คน  จำนวนครัวเรือนประมาณ  2,958  ครัวเรือน  (ข้อมูล  ณ  10 ตุลาคม 2566)